Bộ NN-PTNT loại bỏ 4 hoạt chất thuốc BVTV

2018-09-06 11:38:47

Theo quyết định ký ngày 28/8/2018, sau 60 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, không được phép nhập khẩu mà chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực...

Theo Quyết định 3435/QĐ/BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV, Bộ NN-PTNT quyết định loại bỏ các sản phẩm có chứa hoạt chất Acephate, Diaziuon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc BVTV dược phép sử dụng tại Việt Nam.

Theo quyết định ký ngày 28/8/2018, sau 60 ngày kể từ khi quyết dsinhj có hiệu lực, không được phép nhập khẩu mà chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide kể từ ngày quyểt đinh này có hiệu lực.

PV

Theo nongnghiep.vn, 06/09/2018

 


Xem thêm

Hiểu rõ về bảo hiểm vật nuôi

Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người chăn nuôi gia súc/gia cầm chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai..