Ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản

2018-07-26 15:07:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong đó nêu rõ đề xuất quy định ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản.

Ảnh minh họa

Theo đó, thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 6 m đến dưới 12 m ghi và nộp Báo cáo khai thác thủy sản một tháng một lần; thời gian nộp Báo cáo tuần đầu của tháng sau. Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 15 m ghi và nộp Báo cáo khai thác thủy sản sau mỗi một chuyến biển; thời gian nộp Báo cáo trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản. Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản và nộp Nhật ký, Báo cáo sau mỗi một chuyến biển; thời gian nộp Nhật ký, Báo cáo trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản.

Thuyền trưởng tàu thu mua vận chuyển ghi Nhật ký thu mua chuyển tải, nộp Nhật ký thu mua chuyển tải sau mỗi một chuyến biển; thời gian nộp Nhật ký thu mua chuyển tải trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản. Thuyền trưởng tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản phải ghi và nộp Báo cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản một tháng một lần; thời gian nộp trong tuần đầu của tháng sau.

Ghi, nộp nhật kí, báo cáo khai thác thủy sản

Theo dự thảo, thuyền trưởng phải ghi báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; chủ tàu hoặc thuyền trưởng nộp nhật ký khai thác thủy sản tại tổ chức quản lý cảng cá nơi tàu bốc dỡ thủy sản trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tàu hoàn tất việc bốc dỡ thủy sản. Trước ngày 5 hàng tháng, Tổ chức quản lý cảng có trách nhiệm thống kê sản lượng thủy sản qua cảng; tổng hợp báo cáo danh sách tàu cập cảng; gửi Báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản và danh sách các tàu đã nộp về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản).

Dự thảo nêu rõ, Chi cục Thủy sản cập nhật dữ liệu từ Nhật ký khai thác thủy sản, Báo cáo khai thác thủy sản vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; tổng hợp tình hình khai thác thủy sản báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản trước ngày 20 hàng tháng. Viện Nghiên cứu Hải sản tiếp nhận, xử lý cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia để thực hiện công tác dự báo ngư trường và báo cáo kết quả xử lý số liệu trước ngày 20 hàng tháng về Tổng cục Thủy sản để phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của ngành. Tổng cục Thủy sản tổng hợp báo cáo từ các địa phương về tình hình khai thác thủy sản của cả nước, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hàng tháng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý Tại đây

Theo chinhphu.vn


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia