Hiểu rõ về bảo hiểm vật nuôi

2019-06-26 14:23:09

BẢO HIỂM VẬT NUÔI
(Triển khai theo quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Mục Đích Bảo hiểm
Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người chăn nuôi gia súc/gia cầm chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bênh gây ra, góp phần đảm bảo ổn định, an sinh xã hội nông thôn, thúc đầy sản xuất/chăn nuôi.
2. Người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm: là hộ nông dân/ tổ chức chăn nuôi thuộc địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại các tỉnh Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa
3. Đối tượng được bảo hiểm 
Trâu, bò sữa, bò thịt, lợn thịt, lợn nái, gà thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ.
4. Phạm vi bảo hiểm
Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi:
  - Thiên tai: Bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, xâm nhập mặn, sóng thần, giông, lốc xoáy theo công bố thiên tai của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  - Dịch bệnh:
a. Đối với trâu, bò: bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, nhiệt thán;
b. Đối với lợn: bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng, đóng dấu, phó thương hàn, tụ huyết trùng; dịch tả;
c. Đối với gà, vịt: Bệnh cúm gia cầm, Niu-cát-xơn (Newcastle), gumboro, dịch tả (vịt)
Các loại dịch bệnh trên được công bố dịch bệnh hoặc xác nhận dịch bệnh của cơ qua chức năng có thẩm quyền
  -  Tiêu hủy do dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
5. Thời hạn bảo hiểm:
Nông dân sẽ được bồi thường nếu vật nuôi chết trong thời hạn bảo hiểm này với quy định cụ thể:
    -    Trâu, bò: 01 năm;
    -    Lợn thịt: Từ 02 tháng tuổi đến khi xuất chuồng và không vượt quá 06 tháng tuổi.
    -    Lợn nái, đực giống: 01 năm;
    -    Gà thịt, vịt thịt: Từ 02 tuần tuổi đến hêt chu kỳ nuôi tùy theo từng loại.
    -    Gà đẻ, vịt đẻ: từ 2 tuần tuổi đển 60 tuần tuổi.

Theo baominh.com.vn

Xem thêm: Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia