Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Văn Tùng
Email:

Câu hỏi:

Quy định về việc vét bùn đất để cải tạo ao, đầm nuôi thủy sản nên làm như thế nào. Xin được tư vấn chi tiết?

Trả lời:

Chào anh Tùng!

Quy định sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi thủy sản: Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi bằng thủ công; bằng xáng dây, cần cuốc phải đảm bảo bùn, đất trong ao, đầm chưa được xử lý không tràn ra sông, rạch gây ô nhiễm môi trường. Còn sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi bằng máy khoan, máy bơm hút bùn phải có khu chứa đảm bảo chứa đủ lượng đất, bùn; không để đất, bùn trong khu chứa tràn ra sông, rạch gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng khu chứa đất, bùn thải thực hiện theo quy định. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi theo hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và theo Hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy định. Đối với sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất không được làm giảm diện tích rừng và ảnh hưởng đến chất lượng, tái sinh rừng theo quy định pháp luật.