Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Giang
Email:

Câu hỏi:

Trong việc kiểm tra nội bộ và lưu giữ hồ sơ, GAP yêu cầu thực hiện những việc gì?

Trả lời:

Chào anh Giang!

Theo Quy định số 106/2007/QĐ-BNN về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn:

GAP yêu cầu thực hiện 4 việc trong đó 3 việc chính yếu và 1 việc thứ yếu. Các việc chính yếu gồm: có tài liệu chứng minh rằng cơ sở đã tiến hành thanh tra nội bộ hàng năm; các nội dung kiểm tra đã được hoàn tất và lưu giữ; các biện pháp khắc phục cũng như được ghi chép, xác nhận trong hồ sơ và lưu giữ.

Việc thứ yếu là các tài liệu phải được cập nhật và lưu giữ trong thời gian ít nhất 2 năm, trường hợp có yêu cầu về mặt pháp lý phải lưu giữ lâu hơn. Những cơ sở mới đăng ký GAP phải có hồ sơ lưu giữ trước đó ít nhất 3 tháng trước khi kiểm tra công nhận.