Để cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép qua đông được không?

2019-10-29 17:36:02

Để cá trắm, cá chép, cá rô và cá rô phi đơn tính sang năm để bán có được không. Cá có đẻ trứng không?


Xem thêm