CB-BỆNH HẠI TẰM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ

Bệnh hại tằm được chia làm hai nhóm lớn là: bệnh hại truyền nhiễm và bệnh hại không truyền nhiễm...