thay mat. ba` con cam on admin wesite da~ jup do~ m.nguoi chon linh~ vuc nay`. Tôi cung~ dang có ý dinh. lam trang trai. tha? ga` gio` có thêm wesite nay` jup' do~ hi vong. se~ thanh` công. xin cam on!