Những sáng chế không ngờ của "kĩ sư" mới học hết lớp 3

2020-01-06 17:15:22

Mới chỉ học hết lớp 3, nhưng nhà sáng chế này đã tạo ra rất nhiều máy móc hữu ích cho người nông dân.