Quyết định số 900/QĐ-TTg năm 2017

2017-10-13 13:53:17

QUYẾT ĐỊNH 900/QĐ-TTG NĂM 2017 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Xã đặc biệt khó khăn của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, cả nước chỉ còn 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 (Giảm 136 xã và 02 tỉnh/thành phố so với Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016).

Trong đó, có một số điểm đáng chú ý như sau:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.103 xã của 44 tỉnh.

- Ngân sách của địa phương đầu tư: 36 xã  của tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa (Không còn hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội như Quyết định 204).

- Tỉnh có nhiều xã nhất thuộc Chương trình 135 là Cao Bằng (156 xã) và ít nhất là Vĩnh Long (2 xã).

Xem chi tiết danh sách này tại Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017.

Quyết định 900 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định 204.

Xem chi tiết Tại đây

Xem thêm

Hiểu rõ về bảo hiểm vật nuôi

Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người chăn nuôi gia súc/gia cầm chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai..


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia